Opći uvijeti prodaje

TECHNO-JELAČIĆ d.o.o. (TechnoStore.hr) d.o.o za trgovinu i usluge, OIB: 08263797270, MBS 080966823, Mokrička 24, 10 290, Zaprešić, Hrvatska, telefon 0038591/895-0096, e-mail: prodaja@technostore.hr, na web stranici technostore.hr poziva na stavljanje ponuda za sklapanje ugovora čiji predmet i cijena proizvoda je navedena na spomenutoj web stranici.

TECHNO-JELAČIĆ (TechnoStore.hr) d.o.o. mora prihvatiti ponudu koju kroz sustav narudžbe izvrši potrošač kako bi ugovor bio sklopljen.

Ugovor sklopljen između TECHNO-JELAČIĆ (TechnoStore.hr) d.o.o. i potrošača predstavlja ugovor sklopljen na daljinu.

Ovi Opći uvjeti prodaje, predugovorna obavijest i pravila o raskidu ugovora se odnose na sklapanje ugovora o kupoprodaji ukoliko je kupac potrošač odnosno svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, te ukoliko se ugovor sklapa između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednome mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije. Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što su adresirani i neadresirani tiskani materijal, univerzalna pisma i dopisnice, tiskane promidžbene poruke s narudžbenicom, katalozi, telefoni s ljudskim posredovanjem i bez njega, radio, videofon, videotekst, telefaks, televizija, internet i elektronička pošta. Sastavni dio ove predugovorne obavijesti je informativni obrazac za jednostrani raskid ugovora u kojem su opisana prava potrošača na jednostrani raskid ugovora i način ostvarivanja navedenog prava.

Korištenjem web stranice TechnoStore.hr potrošač pristaje na uvjete navedene na stranici, a ukoliko se ne slaže sa navedenim uvjetima molimo da ne koristiti našu stranicu.

TECHNO-JELAČIĆ (TechnoStore.hr) d.o.o.zadržava pravo do izmijene sadržaja svoje web stranice.

Sadržaj stranice TechnoStore.hr je vlasništvo TECHNO-JELAČIĆ (TechnoStore.hr) d.o.o. 01.07.2015. Sadržaj je zaštićen Zakonom o autorskom i drugim srodnim pravima, te drugim nacionalnim i međunarodnim propisima na području intelektualnog vlasništva.

Nije dopušteno kopirati, stavljati u promet, objavljivati, mijenjati ili iskorištavati na bilo koji način sadržaj ove web stranice bez izričitog pisanog dopuštenja TECHNO-JELAČIĆ (TechnoStore.hr) d.o.o.

TECHNO-JELAČIĆ (TechnoStore.hr) d.o.o.ima pravo odobriti ili zabraniti bilo koji oblik kopiranja, stavljanja u promet, objavljivanja, izmijene sadržaja ili iskorištavanja na bilo koji način i u bilo kojem obliku ove web stranice.

U slučaju da kupac ne preuzme paket za koji je izvršio narudžbu u roku od 5 (pet) dana od trenutka predaje proizvoda dostavnoj službi od strane TECHNO-JELAČIĆ (TechnoStore.hr) d.o.o. , paket se vraća na našu adresu i dolazi automatski do raskida ugovora. Uplaćena sredstva se vraćaju potrošaču na račun umanjen za troškove dostave i troškove nastale sa obradom narudžbe u iznosu od 50,00 Kn. Moguće je s kupcem dogovoriti okolnosti dostave na drugi način, te se navedeno mora učiniti pisanim putem.

Sklapanje ugovora o kupoprodaji putem ove web stranice moguće je samo sa potrošačem koji je punoljetan (18 godina), te Vas molimo da ukoliko niste punoljetni ne ispunjavate obrazac za narudžbu. Ukoliko niste punoljetni ugovor za Vas mogu sklopiti zakonski zastupnici (npr. roditelji).

REKLAMACIJE, JAMSTVO, MATERIJALNI NEDOSTATAK

U slučaju reklamacije robe zbog materijalnih nedostataka/neispravnosti na robi, robu pošaljite na adresu prodavatelja ili nas kontaktirajte na telefon naveden na početku ove predugovorne obavijesti.

IZJAVA O JAMSTVU, SERVISNI UVJETI, MATERIJALNI NEDOSTACI

Za sve proizvode za koje dajemo jamstvo vrijede jamstveni uvjeti navedeni u jamstvenom listu. Jamstvo ne isključuje odgovornost za materijalne nedostatke. Kupac je dužan čuvati račun i jamstveni list za cijelo vrijeme jamstvenog perioda. Garantiramo da će proizvod koji se koristi sukladno priloženim uputama i jamstvenom listu ukoliko ga ima, u jamstvenom roku pravilno funkcionirati. U slučaju kvara i drugih mogućih nedostataka obvezujemo se da ćemo izvršiti popravak odnosno zamjenu proizvoda u razumnom roku sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Potrošač ima pravo pozvati se na materijalni nedostatak na stvari sukladno člancima 400-422 Zakona o obveznim odnosima, te mu je prodavatelj dužan ako se utvrdi postojanje takvog nedostatka prvo pokušati popraviti nedostatak, a potom zamijeniti proizvod ako popravak nije moguć. Raskid ugovora je moguć tek ako trgovac nije u mogućnosti popraviti odnosno zamijeniti proizvod.

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana sa navođenjem razloga.

. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.Predugovorna obavijestDa biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i niže priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora. Ugovor možete raskinuti na način da ispunite obrazac koji se nalazi na kraju ove obavijesti, te ga pošaljete na našu adresu ili elektroničkom poštom. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora možete elekronički ispuniti tako da kliknete na

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana od kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed. Ukoliko se sklapanje ugovora odnosi na više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

Robu vratite na glavnu adresu tvrtke:
- TECHNO-JELAČIĆ d.o.o.
- Mokrička 24
- 10 290 Zaprešić

bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete robu. Smatra se da ste odustali od raskida ugovora i novac Vam nismo dužni vratiti ako nam robu ne vratite nakon proteka roka od 14 dana od dana kada ste nam uputili odluku o jednostranom raskidu ugovora. Sve izravne troškove povrata robe morate snositi sami.

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom (posebno, ali ne isključivo, gubitak popratne dokumentacije uz robu, uništenje originalne ambalaže, deklaracija na proizvodu, zaprljanu robu), osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Kako bi utvrdili prirodu, obilježja i funkcionalnosti robe možete postupati sa robom i pregledati istu isključivo na način na koji je to uobičajeno pri kupnji robe u prostorijama trgovaca ( npr. dopušteno je isprobati kako roba radi, ali ne i upotrebljavati/koristiti robu). U periodu u kojem ostvarujete pravo povrata robu morate čuvati sa dužnom pažnjom odnosno morate se ponašati kao osobito pažljiv i savjestan čovjek. U slučaju umanjenja vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom prodavatelj će se naplatiti iz iznosa primljene kupoprodajne cijene u omjeru od 20 do 95 % kupoprodajne cijene, a preostali iznos vratiti ćemo Vama. Prodavatelj samostalno utvrđuje iznos umanjenja vrijednosti robe, a Vama pružamo mogućnost nakon što Vas obavijestimo o iznosu kupoprodajne cijene koji zadržavamo uslijed umanjenja vrijednosti robe zahtjevati da Vam proizvod vratimo nazad uz Vašu obvezu plaćanja troškova dostave. Ukoliko je roba oštećena na način da ju nije moguće vratiti u prvobitno stanje prodavatelj zadržava pravo namiriti se iz kupoprodajne cijene u cijelosti, a Vi možete nakon obavijesti o namirenju iz kupoprodajne cijene zahtjevati povrat robe uz Vašu obvezu plaćanja troškova dostave.

TECHNO-JELAČIĆ (TechnoStore.hr) d.o.o. za trgovinu i usluge.

PREDUGOVORNA OBAVIJEST

Potrošač, u svojstvu kupca, sklapa ugovor o kupoprodaji sa trgovačkim društvom TECHNO-JELAČIĆ (TechnoStore.hr) d.o.o. za trgovinu i usluge, OIB: 08263797270, MBS 080 966823, Mokrička 24, 10 290 Zaprešić, Hrvatska, telefon 0038591/895-0096,

e-mail: prodaja@technostore.hr, u svojstvu prodavatelja.

Sklapanje ugovora o kupoprodaji putem web stranice www.technostore.hr regulirano je u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača ( NN 41/14 ), Zakona o obveznim odnosima ( NN 35/05 i NN 41/08 ), uzimajući u obzir naročito načela i odredbe Direktive 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pravima potrošača, izmjene Direktive Vijeća 93/13/EEZ i Direktive 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 85/577/EEZ i Direktive 97/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća. Sklapanje ugovora putem ove web stranice predstavlja sklapanje ugovora na daljinu.

Ova predugovorna obavijest se odnosi na sklapanje ugovora o kupoprodaji ukoliko je kupac potrošač odnosno svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, te ukoliko se ugovor sklapa između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednome mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije. Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što su adresirani i neadresirani tiskani materijal, univerzalna pisma i dopisnice, tiskane promidžbene poruke s narudžbenicom, katalozi, telefoni s ljudskim posredovanjem i bez njega, radio, videofon, videotekst, telefaks, televizija, internet i elektronička pošta. Sastavni dio ove predugovorne obavijesti je informativni obrazac za jednostrani raskid ugovora u kojem su opisana prava potrošača na jednostrani raskid ugovora i način ostvarivanja navedenog prava.

GLAVNA OBILJEŽJA ROBE

Kupac se upoznaje sa glavnim obilježjima robe na web stranici www.samonajbolje.hr Uz sliku robe nalazi se opis glavnih obilježja robe i njezina cijena sa i bez PDV-a. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave.

DOSTAVA

Troškovi dostave se naplaćuju 40kn za sve kupnje manje od 3000kn. Dostava se obavlja posredstvom GLS dostavne službe. Isporuka će uslijediti u roku od 7 radnih dana od dana narudžbe, a najkasnije u zakonom propisanom roku od 30 dana od sklapanja ugovora.

Kada trgovac ne isporuči robu u roku od 30 dana, prije nego potrošač može raskinuti ugovor, potrošač treba pozvati TECHNO-JELAČIĆ (TechnoStore.hr) d.o.o. da isporuku izvrši u dodatnom razumnom roku, a ako TECHNO-JELAČIĆ (TechnoStore.hr) d.o.o. o isporuku ne izvrši u dodatnom roku potrošač ima pravo na raskid ugovora.

Ukoliko se pojavi nemogućnost isporuke odabranog proizvoda zbog toga što proizvod nemamo na zalihi ili ga više ne možemo naručiti dužni smo kupca obavijestiti pisanim putem , a kupac ima pravo odustati od narudžbe/ugovora ili pristati na naknadni rok za isporuku. Sve naručene artikle nastojat ćemo isporučiti u jednom paketu. Ukoliko to zbog stanja zaliha neće biti moguće, zadržavamo pravo isporuke u više pošiljaka.

PROVJERA DOSTAVE I ODGOVORNOST ZA ŠTETU

Ukoliko primijetite oštećenje na proizvodu, morate nas obavijestiti odmah pisanim putem i o navedenom morate pisano obavijestiti dostavljača na licu mjesta. Roba ostaje u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. Rok za reklamaciju je 2 radna dana po primitku robe. U slučaju spora nadležan je Trgovački sud u Zagrebu. Prigovori u vezi oštećenja robe u transportu, na što ukazuje oštećenje ambalaže, podnose se odmah ili najkasnije 24 h po primitku robe, kad se oštećenje nije moglo utvrditi do raspakiravanja originalne ambalaže

PLAĆANJE

Plaćanje je moguće internet bankarstvom ,općom uplatnicom ili gotovinom (do 5000kn) na licu mjesta preuzimanja paketa.

Ukoliko plaćate općom uplatnicom primiti ćete na Vašu e–mail adresu podatke za izvršenje uplate.

REKLAMACIJE, JAMSTVO, MATERIJALNI NEDOSTATAK

U slučaju reklamacije robe zbog materijalnih nedostataka/neispravnosti na robi, robu pošaljite na adresu prodavatelja ili nas kontaktirajte na telefon naveden na početku ove predugovorne obavijesti.

IZJAVA O JAMSTVU, SERVISNI UVJETI, MATERIJALNI NEDOSTACI

Za sve proizvode za koje dajemo jamstvo vrijede jamstveni uvjeti navedeni u jamstvenom listu. Jamstvo ne isključuje odgovornost za materijalne nedostatke. Kupac je dužan čuvati račun i jamstveni list za cijelo vrijeme jamstvenog perioda. Ne garantiramo da će proizvod koji se koristi sukladno priloženim uputama i jamstvenom listu ukoliko ga ima, u jamstvenom roku pravilno funkcionirati. U slučaju kvara i drugih mogućih nedostataka obvezujemo se da ćemo izvršiti popravak odnosno zamjenu proizvoda u razumnom roku sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Potrošač ima pravo pozvati se na materijalni nedostatak na stvari sukladno člancima 400-422 Zakona o obveznim odnosima, te mu je prodavatelj dužan ako se utvrdi postojanje takvog nedostatka prvo pokušati popraviti nedostatak, a potom zamijeniti proizvod ako popravak nije moguć. Raskid ugovora je moguć tek ako trgovac nije u mogućnosti popraviti odnosno zamijeniti proizvod.

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i niže priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora. Ugovor možete raskinuti na način da ispunite obrazac koji se nalazi na kraju ove obavijesti, te ga pošaljete na našu adresu ili elektroničkom poštom. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora možete elektronički ispuniti tako da kliknete na Predugovorna obavijest. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana od kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed. Ukoliko se sklapanje ugovora odnosi na više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

Robu vratite na adresu poslovnice TECHNO-JELAČIĆ (TechnoStore.hr) d.o.o., bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete robu. Smatra se da ste odustali od raskida ugovora i novac Vam nismo dužni vratiti ako nam robu ne vratite nakon proteka roka od 14 dana od dana kada ste nam uputili odluku o jednostranom raskidu ugovora. Sve izravne troškove povrata robe morate snositi sami.

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom (posebno, ali ne isključivo, gubitak popratne dokumentacije uz robu, uništenje originalne ambalaže, deklaracija na proizvodu, zaprljanu robu), osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Kako bi utvrdili prirodu, obilježja i funkcionalnosti robe možete postupati sa robom i pregledati istu isključivo na način na koji je to uobičajeno pri kupnji robe u prostorijama trgovaca ( npr. dopušteno je isprobati kako roba radi, ali ne i upotrebljavati/koristiti robu). U periodu u kojem ostvarujete pravo povrata robu morate čuvati sa dužnom pažnjom odnosno morate se ponašati kao osobito pažljiv i savjestan čovjek. U slučaju umanjenja vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom prodavatelj će se naplatiti iz iznosa primljene kupoprodajne cijene u omjeru od 20 do 95% kupoprodajne cijene, a preostali iznos vratiti ćemo Vama. Prodavatelj samostalno utvrđuje iznos umanjenja vrijednosti robe, a Vama pružamo mogućnost nakon što Vas obavijestimo o iznosu kupoprodajne cijene koji zadržavamo uslijed umanjenja vrijednosti robe zahtjevati da Vam proizvod vratimo nazad uz Vašu obvezu plaćanja troškova dostave. Ukoliko je roba oštećena na način da ju nije moguće vratiti u prvobitno stanje prodavatelj zadržava pravo namiriti se iz kupoprodajne cijene u cijelosti, a Vi možete nakon obavijesti o namirenju iz kupoprodajne cijene zahtjevati povrat robe uz Vašu obvezu plaćanja troškova dostave.

Kako bi Vam olakšali sastavljanje pisanog raskida ugovora niže se nalazi informativni obrazac za jednostrani raskid ugovora koji možete ispuniti i poslati na adresu prodavatelja ili putem elektroničke pošte. Raskid ugovora možete popuniti i klikom na link gore naznačen.

OBAVIJEST O NAČINU PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/2014), možete poslati putem pošte ili elektroničke pošte.

Kako bi Vam sukladno članku 10. stavak 5. Zakona potvrdili primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorili, molimo Vas da navedete točne podatke za primitak istog. Odgovor na Vaš prigovor zakonski moramo dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora. U suprotnom se možete obratiti tržišnom inspektoru Ministarstva gospodarstva.  

U slučaju eventualnog spora trgovac i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko nije moguće nadležan je  Općinski građanski sud u Zagrebu.  Rješavanje sporova je moguće pred Sudom časti HGK ili drugim centrima za mirenje, a nadzor nad provedbom Zakona o zaštiti potrošača obavljaju tržni inspektori Ministarstva gospodarstva.

Ukoliko prihvaćate uvjete iz ove predugovorne obavijesti, prihvaćate i Opće uvjete navedene na ovoj stranici TECHNO-JELAČIĆ (TechnoStore.hr) d.o.o., te sve ostale odredbe navedene na ovoj stranici . Ukoliko se ne slažete s bilo kojim dijelom ove predugovorne obavijesti ili Općih uvjeta poslovanja molim Vas da ne koristite ovu web stranicu i ne sklapate ugovor o kupoprodaji.

Prodavatelj zadržava pravo izmjene ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave. Uvjeti poslovanja su sukladni zakonima Republike Hrvatske.